Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen


Vanaf januari 2015 zijn een aantal Rijks -  en Provinciale taken naar de gemeente overgedragen:
De volledige jeugdhulp (Jeugdwet) , de begeleidingsfunctie, kortdurend verblijf, vervoer, een klein deel van de persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) 2015 en de regelingen voor delen van de arbeidsmarkt (de Participatiewet).  Het gaat om ingrijpende veranderingen in het sociale domein.


Kortgezegd is de doelstelling van de wetten in het sociaal domein:
Samen ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen gezond en veilig kunnen opgroeien en volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen meedoen aan de samenleving en de mensen uit hun directe omgeving kunnen blijven ontmoeten.
Zelfstandig of met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers, waarbij de overheid zo nodig een faciliterende rol speelt.


De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen streeft ernaar dat elke inwoner van Vlaardingen aan de maatschappij kan meedoen.
De adviesraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Deze adviezen gaan over alles wat samenhangt met het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere wetten van het Sociale Domein. 

De uitgebrachte adviezen vindt u onder het tabblad Verslagen en Adviezen.

 

Positie, taken en werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV)

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd

op het brede sociale domein van de gemeente Vlaardingen, waar het gaat om beleid en niet om uitvoering.

Er wordt gewerkt op basis van een verordening, die in juni 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.


Het sociaal domein omvat de volgende beleidsterreinen:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)
 • Participatiewet (inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen)
 • Jeugdwet.


Veel inwoners van Vlaardingen krijgen te maken met sociale zaken; de gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid met betrekking tot de WMO-voorzieningen van ROG-plus, het functioneren van de vier sociale wijkteams, de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdhulpverlening en jeugdzorg) en de uitvoering van de Participatiewet (in de regio door Stroomopwaarts /SOW).


De adviesraad komt minimaal zes maal per jaar in vergadering bijeen en wordt gevormd door 11 betrokken inwoners van Vlaardingen, die hun kennis en ervaring bijeenbrengen en delen.


Te midden van het lokale krachtenveld (waarin veel instanties opereren met soms uiteenlopende belangen of invalshoeken) neemt de Adviesraad Sociaal Domein een onafhankelijke positie in.


De leden:


 • brengen door het uitnodigen van gastsprekers, door het afleggen van werkbezoeken aan instellingen die opereren binnen het sociaal domein en door bestudering van documenten in kaart wat er op hoofdlijnen van beleid in de praktijk goed gaat, wat beter zou kunnen en wat echt beter moet; dat kan leiden tot adviezen voor beleid.
 • volgen actief de politiek bestuurlijke en landelijke en regionale ontwikkelingen op het sociaal domein (ook via de koepelvereniging van adviesraden sociaal domein);
 • bezien (en wegen tijdens vergaderingen gezamenlijk af) of er naar aanleiding van het voorgaande voldoende aanleiding is tot het stellen van vragen (aan de betrokken beleidsambtenaar en/of de wethouder) als daar op lokaal niveau aanleiding toe is of als informatie hierover (nog) ontbreekt.


Maar (in beginsel)


 • Gaan niet op de stoel zitten van de cliĆ«ntenraden die adviseren over uitvoering van beleid
 • Onderhouden wel een relatie met cliĆ«ntenraden SOW (participatiewet) en RogPlus (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet); op ons initiatief gaan we met een delegatie van onze adviesraad jaarlijks in gesprek na verschijning van de Jaarstukken en doen we schriftelijk verslag van die gesprekken aan de wethouder(s), die op hun beurt die verslagen doorgeleiden naar de gemeenteraad.
 • Nemen de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraad niet over,
 • Gaan niet als belangenbehartiger van individuen of instellingen op de barricades staan,Anders gezegd heeft de adviesraad de volgende taken:


 • Adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over beleidsplannen en beleidsaanpassingen in zake het Sociaal Domein;
 • Volgt lokaal hoe beleid uitpakt in de praktijk; signaleert ontwikkelingen, successen en knelpunten en rapporteert daarover in verslagen van de vergaderingen;
 • Vraagt de beleidsambtenaar en/of de wethouder om (aanvullende) informatie als dat noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen op het gebied van het Sociaal Domein.

Contact

U kunt in contact komen met de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen via:


Het post adres:

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen,

Postbus 1002

3130 EB Vlaardingen


e-mail: adviesraadsociaaldomein@vlaardingen.nl

Vergaderdata 2023

Locatie Stadhuis 17:30 tot 19:3031 januari

14 maart

09 mei

27 juni

12 september

24 oktober

12 december


Samenstelling

per 01/01/2023
 

Mary Bakker

Anneke Clement

Ingeborg van Ham
Jan Hoefnagel
Rob van der Knaap
Hannie Madern
Jan van der Pol (voorzitter)
Ariea Putter
Anneke Schoenmakers
Ellen de Vries

Faruk Yurdem


Donna M.C. Brekelmans (secretaris)
email: Donna.Brekelmans@vlaardingen.nl


Nieuws

Bekijk de volledige agenda van de gemeenteraad op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/.

Vergaderingen


De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen zijn openbaar.

Een ieder is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De vergaderingen worden gehouden van 17.30-19.30 uur in het stadhuis van Vlaardingen, Markt 11, tenzij anders vermeld op de agenda.

Als de actualiteit daarom vraagt, zoals bij voorschriften rond corona, kan van het schema worden afgeweken.


Samenstelling


De adviesraad heeft 9 tot 11 leden en een onafhankelijke voorzitter. Ambtelijk wordt de adviesraad ondersteund door een door het college benoemde ambtelijk secretaris en contactambtenaar.

De verordenig is beschikbaar op de website van de gemeente Vlaardingen. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.