Over ons

Positie, taken en werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen (ASDV)

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op het brede sociale domein van de gemeente Vlaardingen, waar het gaat om beleid en niet om uitvoering. Er wordt gewerkt op basis van een verordening, die in juni 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het sociaal domein omvat de volgende beleidsterreinen:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO 2015)
Participatiewet

Participatiewet

(inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen)
Jeugdwet

Jeugdwet

Veel inwoners van Vlaardingen krijgen te maken met sociale zaken; de gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid met betrekking tot de WMO-voorzieningen van ROG-plus, het functioneren van de vier sociale wijkteams, de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdhulpverlening en jeugdzorg) en de uitvoering van de Participatiewet (in de regio door Stroomopwaarts /SOW).

De adviesraad komt minimaal zes maal per jaar in vergadering bijeen en wordt gevormd door 11 betrokken inwoners van Vlaardingen, die hun kennis en ervaring bijeenbrengen en delen.

Te midden van het lokale krachtenveld (waarin veel instanties opereren met soms uiteenlopende belangen of invalshoeken) neemt de Adviesraad Sociaal Domein een onafhankelijke positie in.

De leden:

  • brengen door het uitnodigen van gastsprekers, door het afleggen van werkbezoeken aan instellingen die opereren binnen het sociaal domein en door bestudering van documenten in kaart wat er op hoofdlijnen van beleid in de praktijk goed gaat, wat beter zou kunnen en wat echt beter moet; dat kan leiden tot adviezen voor beleid.
  • volgen actief de politiek bestuurlijke en landelijke en regionale ontwikkelingen op het sociaal domein (ook via de koepelvereniging van adviesraden sociaal domein);
  • bezien (en wegen tijdens vergaderingen gezamenlijk af) of er naar aanleiding van het voorgaande voldoende aanleiding is tot het stellen van vragen (aan de betrokken beleidsambtenaar en/of de wethouder) als daar op lokaal niveau aanleiding toe is of als informatie hierover (nog) ontbreekt.

Maar (in beginsel)

  • Gaan niet op de stoel zitten van de cliëntenraden die adviseren over uitvoering van beleid
  • Onderhouden wel een relatie met cliëntenraden SOW (participatiewet) en RogPlus (Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet); op ons initiatief gaan we met een delegatie van onze adviesraad jaarlijks in gesprek na verschijning van de Jaarstukken en doen we schriftelijk verslag van die gesprekken aan de wethouder(s), die op hun beurt die verslagen doorgeleiden naar de gemeenteraad.
  • Nemen de toezichthoudende en controlerende rol van de gemeenteraad niet over,
  • Gaan niet als belangenbehartiger van individuen of instellingen op de barricades staan,

Anders gezegd heeft de adviesraad de volgende taken:

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over beleidsplannen en beleidsaanpassingen in zake het Sociaal Domein;
  • Volgt lokaal hoe beleid uitpakt in de praktijk; signaleert ontwikkelingen, successen en knelpunten en rapporteert daarover in verslagen van de vergaderingen;
  • Vraagt de beleidsambtenaar en/of de wethouder om (aanvullende) informatie als dat noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen op het gebied van het Sociaal Domein.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.